Welkom bij Antico Sapore

Olijfboom van Antico SaporeGegroeid uit een passie voor Sicilië, hebben we in 2012 het bedrijfje Antico Sapore (de smaak van weleer) opgericht. Bij ons kan je terecht voor Siciliaanse specialiteiten van biologische landbouw. We werken daarvoor samen met kleine familiale bedrijfjes en coöperaties en in de geest van Slowfood, zijn we steeds op zoek naar oude en traditionele plantenrassen.

 

Lees meer

Contact

AnticoSaporeAntico Sapore
De echte smaak van Sicilië

Dirk De Muynck
Dendermondsesteenweg 140
9000 Gent
WInkel open iedere zaterdag van 9u30 tot 13u
http://www.anticosapore.be
email : info[at]anticosapore.be
Tel : (+32)9/344.39.15
GSM : (+32)475/26.82.10
BTW-nummer : BE 0848.122.171

Rekeningnummer : IBAN BE98 7370 3692 3293, BIC KREDBEBB


Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Antico Sapore, gevestigd te Oosteeklo.

Versie geldig vanaf 01/11/2012

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Antico Sapore. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Antico Sapore. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Antico Sapore behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Antico Sapore garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Antico Sapore bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Antico Sapore zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Antico Sapore geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5 Verzendingskosten bedragen €8.10 voor zendingen tot 10kg. Verzending gebeurt via bpost. Vanaf €100 gratis thuislevering door Antico Sapore binnen zone 09. Dat zijn de volgende steden en gemeenten: Aalter, Assenede, Berlare, Deinze, De Pinte, Destelbergen, Eeklo, Evergem, Gavere, Gent, Kaprijke, Knesselare, Kruishoutem, Laarne, Lochristi, Lokeren, Lovendegem, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Nazareth, Nevele, Oosterzele, Sint-Laureins, Sint-Martens-Latem, Waarschoot, Wachtebeke, Wetteren, Wichelen, Zelzate, Zingem, Zomergem, Zottegem en Zulte

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Conform art. 46 van de wet van 6 april 2012 heeft u als consument het recht aan Antico Sapore mee te delen dat u afziet van de aankoop van online bestelde artikelen, en dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Antico Sapore. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Antico Sapore er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Antico Sapore, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Antico Sapore. Antico Sapore houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Antico Sapore respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Garantie

6.1 Antico Sapore garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Antico Sapore komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Antico Sapore is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Antico Sapore deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Antico Sapore. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Antico Sapore schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Antico Sapore gegrond worden bevonden, zal Antico Sapore naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Antico Sapore en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Antico Sapore) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Antico Sapore gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Antico Sapore voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Antico Sapore is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Antico Sapore in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Antico Sapore en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Antico Sapore zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Antico Sapore slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Antico Sapore gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Antico Sapore kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Antico Sapore en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Antico Sapore op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Antico Sapore behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Antico Sapore gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Antico Sapore is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Antico Sapore alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Antico Sapore behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Antico Sapore gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Antico Sapore bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Antico Sapore is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Antico Sapore en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Gent kennis, tenzij Antico Sapore er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Privacy policy

Antico Sapore respecteert ten allen tijde uw privacy.

Op deze website van Antico Sapore worden persoonsgegevens verzameld wanneer u een product bestelt of wanneer u informatie vraagt. De persoonsgegevens die u verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Antico Sapore. Deze gegevens worden gebruikt om u het gevraagde product of de gevraagde informatie te kunnen leveren, om de kwaliteit van de diensten te verbeteren en om u te informeren over producten en aanbiedingen. De verzamelde gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij uitdrukkelijk meegedeeld.

Elke persoon die zijn/haar identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn/haar persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek.

Antico Sapore behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn van 24 oktober 1995.

Veel verkocht

In de kijker

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen